Vad är 5G och hur kommer det att påverka vår vardag och samhälle? Här är en sammanfattning av det vi vet idag.

5G i siffror

  • 5G kan erbjuda datahastigheter mellan 1 och 10 GB/sekund, vilket är 10 – 100 gånger snabbare jämfört med 4G-nätverk
  • Extremt kort fördröjning; ca en millisekund
  • Kan ge stöd till upp till 100 gånger så många uppkopplade saker
  • 99,9 % tillgänglighet, vilket gör 5G mycket mer stabilt än t.ex. LAN eller Wifi
  • 90% minskad energiåtgång i nätverket
  • Upp till 10 års hållbarhet för batterier i strömsnåla IoT-enheter

Network slicing
5Gs kärnnätverk kommer att ha en annorlunda struktur än 4G, bland annat genom så kallad network slicing; där man kan dela upp samma geografiska nät i olika segment som har olika hastigheter, säkerhet och användningsområden – och koppla ihop olika slags nät runt om i världen som har liknande egenskaper. Det möjliggör att man kan skräddarsy egenskaper och behov inom olika användningsområden och branscher.

Basstationer och antenner
Förtätning är en naturlig del av 5G. Högre kapacitet kräver mindre celler. Detta innebär att det behövs fler basstationer, men de blir mindre, mer precisa, och svagare i sin utsändning. Ett stort antal av dessa basstationer behöver anslutas till ett framtidssäkert fiberbaserat nät.

Utvecklingen av 5G

Världen blir allt mer uppkopplad, och på helt nya sätt – vilket kommer att få effekter som vi idag endast kan ana. 5G sägs komma att revolutionera vår kultur på samma sätt som mobilt internet gjorde när smartphones blev en del av människors vardag. Enligt analysföretaget Gartner förväntas 20,8 miljarder apparater på jorden vara uppkopplade till år 2020, andra hävdar att den siffran bara kommer att öka under de kommande åren. Hur möter vi den utvecklingen, där offentliga samhällstjänster, företag, hela industrier och branscher, och inte minst våra egna beteenden och upplevelser, förändras i grunden?

Potentialen är oändligt stor
Framgången för 5G kommer att hänga ihop med samhällets förmåga att se det som något mer än bara ett snabbare nätverk. Mycket är fortfarande oklart kring hur 5G-arkitekturen kommer att se ut i slutändan, men det blir helt klart annorlunda än sina föregångare, och kommer att möjliggöra ett brett spektrum av tjänster som är omöjliga att erbjuda i de nätverk som existerar idag. Vi behöver förstå den här potentialen, och lära oss inte bara hur tekniken fungerar, utan också hur man kan hantera, utveckla och investera i 5G för att få ut det bästa möjliga för användarna.

Test av teknik och arbetssätt
5G-tekniken är inte färdigutvecklad ännu utan arbete med specifikationer och standarder pågår; i Sverige, Europa och globalt. Möjligheterna är många med 5G (se sid 3 för konkreta exempel); men precis som all annan utveckling så kommer det att ta tid innan man validerat tekniken och undersökt vilka användningsområden som är möjliga och bör prioriteras i ett första skede. Man behöver testa den tekniska potentialen, utveckla nya arbetssätt och hitta nya affärsmodeller för hur utbyggnaden och användningen av 5G kan ske.

Affärsmodeller och regelverk

För att kunna driva på utvecklingen av 5G behöver operatörer och andra aktörer kunna monitorera, automatisera, analysera och tjäna pengar på 5G-tjänster. Hur kan man till exempel ta betalt för tjänster och prylar som används på helt nya sätt som utmanar dagens system? Innovativa affärsmodeller och nya regelsystem behöver utvecklas för att möta det förändrade landskapet, som inkluderar parter som får nya roller i det digitala ekosystemet. Dessa nya modeller och regelsystem kan möjliggöra nya sätt att se på, mäta och fördela värde – såväl ekonomiskt värde som medborgar- och samhällsnytta.

Bloomberg uppskattade i december 2017 att 5G-industrin kommer att kosta 200 miljarder dollar per år från 2020. Industrin behöver generera tillräckligt med värde för att rättfärdiga den kostnaden. 5G är inte bara en digital utvecklingsfråga, utan en samhällsekonomisk fråga som måste lösas för att nå hållbarhet och långsiktighet.

Umeå 5G kommer att innehålla ett Business modell lab för att utforska och hitta nya lösningar för värde- och affärsmodeller inom digital transformation.

IoT och kopplingen till 5G

IoT betyder Internet of Things, eller ”sakernas internet”, och används för att beskriva de saker, apparater och maskiner som beräknas vara uppkopplade mot internet i framtiden. Kallas också för ”connected devices”. IoT växer explosionsartat; men för att alla dessa saker ska kunna användas i större skala behövs en ny generation trådlös teknologi med realtidskommunikation genom omfattande, snabb, stabil och flexibel bandbredd. 5G är den enda lösning som kan leverera dessa förutsättningar, och blir därför nära sammankopplat med utvecklingen av IoT.

IoT finns inom olika branschområden, t.ex. Internet of Medical Things för apparater med medicinsk användning. I nästkommande steg talar man om det så kallade IoE, Internet of Everything (allting), samt Taktilt internet – där det blixtsnabba, avancerade nätet gör det möjligt att inte bara se och höra, utan också känna.

Framtiden för europeisk och svensk 5G-testverksamhet

EU-kommissionen har tagit fram en action plan för 5G för att koordinera en gemensam europeisk tidsplan och standardiseringar, och som bland annat lyfter fram att varje EU-land ska ha en uppkopplad 5G-stad till 2020.

I Sverige främjar Post- och Telestyrelsen (PTS) arbetet för 5G-utvecklingen genom att delta i det internationella planeringsarbetet samt tydliggöra och skapa möjligheter för 5G-utvecklingen nationellt. PTS har tagit fram en spektrumplan för 5G tester, vars mål är att lyfta fram Sverige som en av de ledande 5G-nationerna i Europa. Spektrumplanen möjliggör storskalig testverksamhet fram till och med sista december 2019. Under 2020 kommer det kommersiella 5G-nätet att börja byggas ut i Sverige. PTS har gjort en förstudie och nyligen startat arbetet med ett tilldelningsprojekt för frekvenser avsedda för 5G; 3,4-3,8 GHz har pekats ut som pionjärband för 5G av EU. Tilldelningen förväntas ske i slutet av 2019 och starten för kommersiell utbyggnad beräknas till 2020.

Umeå kommer att bli den första utpräglade 5G-staden i Sverige och har under testperioden 2018 – 2019 tillgång till 200 MHz, i 3400 – 3600 MHz-bandet. Detta är det första storskaliga testbädden, både i yta och frekvens, i en svensk stad. Andra jämförbara tester pågår endast på AstaZero’s anläggning utanför Borås, där 5G för autonoma bilar testas.

 

LÄS MER INFORMATION OM 5G I SVERIGE OCH EUROPA